Email: recruit@xmu.edu.cn

Tel: +86-(592)-2182259

[an error occurred while processing this directive]
About HR
电话

Tel:
+86-(592)-2186239

CURRENT LOCATION: homepage  About HR  Contact US
Director
WuLiwu
Deputy Director
YuBingjian
WangXiaoli
ZhongZengguang
General Office
HeWentao+86-(592)-2182243rsc@xmu.edu.cn
Cadre Health Care Office
CaiLili+86-(592)-2182538bjb@xmu.edu.cn
JiangJianshu+86-(592)-2182538
Postdoctoral Affairs Office
HeXiaofang+86-(592)-2187039bsh@xmu.edu.cn
WangXinli+86-(592)-2181582
Talent Service Office
YeCongkui+86-(592)-2185685/2182259rcb@xmu.edu.cn
ChenJingfeng+86-(592)-2185685
GuoQianqian+86-(592)-2185685
Personal Service Section
LinWei+86-(592)-2186239rsk@xmu.edu.cn
YeYaxuan+86-(592)-2186238
WangZhihuang+86-(592)-2186239
YuXiaofang+86-(592)-2186238
LinYiqi+86-(592)-2186239
Labor & Wage Section
KeZicong+86-(592)-2186365rscl@xmu.edu.cn
LinQiang+86-(592)-2186365
ShanLiling+86-(592)-2186365
Appointment & Assessment Section
YeYoujing+86-(592)-2181582rscz@xmu.edu.cn
ChenDawei+86-(592)-2184723
GuoYibing+86-(592)-2184723
LanYipeng+86-(592)-2184723
ShiWei+86-(592)-2184723
Faculty
ZengTiancong+86-(592)-2186115rs@xmu.edu.cn
YeDan+86-(592)-2182253
Archives
ChenYuren+86-(592)-2186506rsda@xmu.edu.cn
HuangLingbo+86-(592)-2186506